วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เเบบทดสอบป.1แบบทดสอบวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ให้นักเรียนอ่านและเลือกคำตอบ สำหรับคำศัพท์ต่างๆ ว่าออกเสียงด้วยสระใด
1. กวาง
สระ อู
ระ อะ
สระ เอ
สระ อา
2. ค้อน
สระ อา
สระ เอ
สระ ออ
สระ โอ
3. ห่าน
สระ อา
สระ อัว
สระ เอะ
สระ แอ
4. เลื่อย
สระ ออ
สระ เอือ
สระ อี
สระ อื
5. เตียง

สระ อี
สระ เอือ
สระ เอีย
ระ อู
6. แหวน
สระ โอ
สระ อา
สระ แอ
สระ อู
7. กุ้ง
สระ อุ
สระ อู
สระ ไอ
สะ อึ
8. ขวาน
สระ อา
สระ แอ
สระ โอ
สระ อี
9. ช้อน
สระ เอีย
สระ ไอ
สระ โอ
สระ ออ
10. เห็ด
สระ อึ
สระ เอะ
สระ เอีย
สระ เอือ

มาจาก google.co.th/